خدمات ما

نصب
اجرای مراحل نصب ساختمان ها و قطعات پیش ساخته .
بیشتر بخوانید
خدمات مهندسی
کمک به فرآیند طراحی مهندسی در تولید قطعات پیش ساخته و ساختمان های صنعتی.
بیشتر بخوانید
انبوه سازی
ما قادر هستیم پروژه های ساختمانی را به صورت انبوه سازی در هرجای کشور انجام دهیم.
بیشتر بخوانید

فعالیت ها و پروژه های اخیر

مسکن مهر سرایان

پایانۀ باربری شرق