تاریخچه

شرکت جهش ساز در سال 1368 توسط جهاد دانشــگاهی صنعتی شریف به منظور تولید قطعات و اجرای سازه های پیش ساخته بتنی تأسـیس گردید، پیش از آن در زمان جنگ تحمیلی با عنوان موســسه جهش ساز، با ســاخت پناه گاههــای چند منظـوره و دیوارهای موج گیر مشـغول فعالیت بوده و در همین دوران حدود 120 هزار متر مربـع پناهگاه در سطح ایران اجرا نموده اسـت.

پـس از جنگ نیز در امر بازسـازی و محرومیت زدایی در مناطق محـروم، با طرح و اجرای مـراکز آموزشی بهداشـتی، اداری ،مسـکونی و صنـعتی حضـوری جدی و فعال داشتـه، بطـوری که تا بحال حدود 900000 مـترمربع از انواع طــرح های این شرکت در سطح کشور اجرا گردیده است.با توجه به اهمیت صنعت ســاختمان و تکنیک های نوین مورد اسـتفاده در آن ، این شـرکت محصولات خود را با کیفیت مناسـب (مطابق با اســتانداردهای پیش ساخته) و در حداقل زمان ممـکن ارائه می کند. همچنین محدوده فعالیت های خود را توســعه داده و هم اکنون در استانهای تهران، هرمزگان، خراسان حنوبی دارای کارخانجات تولید قطعات پیش ساخته بتنی ، سقف های پیش تنیده، پانل های سه بعدی و تولید بتن آماده و اسکلت سبک فلزی و ... می باشد